ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № __________

про надання (отримання) комплексу послуг спортивно-оздоровчого комплексу «FAN CLUB»

 м. Кропивницький _____._____________ 2022

      Даний публічний договір про включення та надання (отримання) комплексу послуг «Фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлуб», код юридичного лику № 43188724, (далі за текстом – Договір) в особі керівника ФСТ «ФанКлуб» Хачатрян Гагіка Арсеновича (далі по тексту ) є офіційною публічною пропозицією (договором публічною офертою) укласти договір про надання комплексу послуг «Фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлуб», код юридичної особи № 43188724, за адресою: м. Кропивницький (м.Кіровоград), вулиця Короленка, 69 тексту - спортклуб), та адресований необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі за текстом – сторона2), які виявили бажання взяти участь у занятті фізичною культурою, спортом та оздоровленням як індивідуально, так і колективом.

  1. Загальні положения.

1.1. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України публічний договір укладається шляхом добровільного волевиявлення фізичної (фізичної) або юридичної (юридичної) особи (осіб) прийняттям участі у занятті фізичною культурою, спортом та оздоровленням як індивідуально так і колективом у «Фізкультурно-спортивному товаристві «ФанКлуб» за адресою: м. Кропивницький (м.Кіровоград), вулиця Короленка, 69А.

1.2.1. Прямим підтвердженням волевиявленням фізичної (фізичних) або юридичної (юридичних) особи (осіб) з порядком та умовами цього договору, - є зарахування на розрахунковий рахунок фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлубу» за реєстраційним кодом юридичної особи № 43188724 готівкою індивідуальної чи колективної картки (карток) ФСТ «ФанКлуб».

1.2.2. Відсутність зарахування на розрахунковий рахунок фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлуб» за реєстраційним кодом юридичної особи № 43188724 готівкового або безготівкового внеску - є підставою для невидачі номерної індивідуальної або колективної картки (карток) ФСТ «ФанКлуб».

1.2.3. У разі виявлення відсутності зарахування на розрахунковий рахунок фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлуб» за реєстраційним кодом юридичної особи № 43188724 готівкового або безготівкового внеску, а також підробка номерної індивідуальної або колективної картки (карток) ФСТ «ФанКлуб» або передача її - є підставою для відмови у доступі фізичної (фізичної) або юридичної (юридичної) особи (осіб) до приміщення та іншого майна, яке знаходиться у користуванні Фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлуб» за адресою: м. Кропивницький (м.Кіровоград), вулиця Короленка , 69А та наступним розірванням з такою особою цього договору, без повідомлення сторін.

1.3. Сторона 2 гарантує стороні 1 повне виконання умов цього публічного договору та перебуваючи у дієздатному стані, повністю та доступно сприймає та погоджується з правилами та умовами цього договору.

1.3.1. Текст цього Договору публічної оферти розміщено у куточку споживача на території спортклубу за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград) вул. особи № 43188724 до публічного Реєстру фізичних та юридичних осіб у вигляді посилання: www.fanclub.kr.ua

1.4. Договір, укладений сторонами у вигляді акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України є рівноважним договору, підписаному сторонами за умови обумовлених пунктами: п.1.2 п.1.2.1 п.1.2.2 п.1.2.3 п.1.3 цього договору.

1.5. Сторона2 підтверджує, що до укладення цього Договору він ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

  1. Предмет Договора.

2.1. Сторона 2 зобов'язується провести зарахування на розрахунковий рахунок сторони1 готівкового або безготівкового внеску, а сторона 1 у свою чергу бере на себе зобов'язання видати стороні 2 номерну індивідуальну або колективну картку ФСТ «ФанКлуб» для зайняття фізичною культурою, спортом та оздоровленням.

2.1.1 Внесок може бути разовий, денний, тижневий, місячний, квартальний та річний - відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб».

2.1.2 Карта (карти) ФСТ «ФанКлуб», за виконанням зобов'язань, можуть бути автоматично обмежені у строкі та обсязі своїх функцій, - проведеною стороною 2 разовою, денною, тижневою, місячною, квартальною та річною сумою внеску відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб» ».

2.2. Сторони розуміють та приймають, що під надання доступу для заняття фізичною культурою, спортом та оздоровленням спортивного клубу за цим Договором надаються права присутності на території спортклубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, іншим спортивним інвентарем), що знаходиться на території спортклубу, право користуватися допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, кімнатами відпочинку готельного типу, басейном, масажними кабінетами тощо), інструктаж кваліфікованого тренера (далі за текстом-послуги).

  1. Порядок надання послуг.

3.1. Для отримання та користування Послугами сторона2 зобов'язана пройти процедуру реєстрації у спортклубі, яка полягає в оформленні відповідної картки із зазначенням персональних даних.

3.2. Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіка функціонування спортклубу з урахуванням проведеної суми внеску певної сторони1.

3.3. Доступ до спортклубу можливий лише за наявності картки ФСТ «ФанКлуб». При кожному відвідуванні спортклубу стороною2 проводиться обов'язкове сканування картки ФСТ «ФанКлуб» стороною1.

3.4. Карта ФСТ «ФанКлуб» - це пластикова магнітна карта багаторазового використання, яка дає право стороні2 отримувати та використовувати Послуги, передбачені цим Договором. Клубна карта є власністю сторони1.

3.5. Обов'язковою умовою реєстрації картки ФСТ «ФанКлуб» є наявність штрих-коду сторони2, який виготовляється стороною1 не пізніше 5 денного терміну з дня зарахування стороною2 внеску. Відсутність штрих коду перешкоджає стороною2 проведення його ідентифікації позбавляє можливості стороною2 відвідувати спортклуб. Штрих код сторони2 є одним із головних критеріїв персоніфікації картки ФСТ «ФанКлуб».

3.6. Термін дії картки ФСТ «ФанКлуб» не обмежений, проте отримання Послуг може здійснювати лише за наявності сплаченого внеску відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб». Після закінчення терміну дії картки ФСТ «ФанКлуб» підлягає поверненню стороні1.

3.7. Вартість виготовлення першою отриманою стороною 2 карти ФСТ «ФанКлуб» входить у вартість послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої або пошкодженої стороною2 карти ФСТ «ФанКлуб» унеможливлює її подальше використання, у такому випадку вважається наданням додаткових послуг що й тягне за собою внесення додаткового внеску стороною2.

3.9. Усі додаткові послуги оплачуються стороною2 відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб».

  1. Права та обов'язки Сторін..

4.1. Сторона2 має право:

4.1.1. Отримувати Послуги на умовах та у порядку, передбачених цим Договором та умов Положень ФСТ «ФанКлуб».

4.1.2. Користуватися, за наявності, додатковими послугами спортклубу відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб».

4.1.3. Вимагати від сторони1 належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4.1.4. Відвідувати спортклуб згідно з графіком його функціонування та обраною категорією в межах внеску відповідно до умов Положення ФСТ «ФанКлуб».

4.1.5. При споживанні послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які мають певні знання та навички для проведення занять фізичною культурою, оздоровленням та різними видами спорту (тренерів).

4.1.6. Повідомляти стороні1 про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.

 4.2. Сторона2 зобов'язана:

4.2.1. Належним чином виконувати взяті він зобов'язання за цим Договором.

4.2.2. Повідомляти стороні1 достовірну інформацію про персональні дані, інформацію про можливі протипоказання (стан свого здоров'я та інші захворювання) для отримання Послуг. Ненадання стороною2 повної та достовірної інформації щодо свого стану здоров'я (захворювань) не тягне за собою або якоїсь відповідальності сторони1 у разі настання таких негативних факторів.

4.2.3. Перед початком відвідування спортклубу ознайомитись із переліком послуг, що надаються стороною1, здійснити огляд приміщення спорт клубу, ознайомитись з його умовами, а у разі потреби отримати додаткову інформацію.

4.2.4. Неухильно дотримуватись вимог цього Договору та умов Положення ФСТ «ФанКлуб».

4.2.5. Особисто користуватися Послугами, передбаченими цим Договором.

4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали йому відомі під час виконання цього Договору

4.2.7. Провести сплату внеску та прийняти умови цього Договору та Положень ФСТ «ФанКлуб». Своєчасно та в повному обсязі проводити сплату додаткових внесків.

4.2.8. Відвідувати спортклуб у межах його функціонування.

4.2.9. Дбайливо та акуратно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час його використання.

4.2.10Нести матеріальну та моральну відповідальність та відшкодувати заподіяну шкоду стороні1, та третім особам.

4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними цим Договором, пройти медичне обстеження та отримати медичний висновок щодо можливості заняття фізичними вправами та навантаженням.

4.2.12. Самостійно та відповідально контролювати стан свого здоров'я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматися від відвідування спортклубу) та не ставити під загрозу здоров'я та життя своє та оточуючих.

4.2.13. Під час кожного відвідування спортклубу надаватиме карту ФСТ «ФанКлуб».

4.2.14. У разі втрати або пошкодження картки ФСТ «ФанКлуб» сплатити повну її вартість.

4.2.15. Сторона 1 не несе юридичної, цивільної, адміністративної, кримінальної, фінансової та іншої відповідальності кола якої визначено чинним законодавством та не відшкодовує заподіяної шкоди стороні2 за негативні фактори (зникнення речей, цінностей, травми, погіршення стану здоров'я та інші дії перелік яких не вичерпний) випадки якщо сторона2 належним чином не довела і не надала прямих доказів того, що такі фактори настали з вини сторони1, а також у випадку здійснення таких факторів третіми особами.

4.2.15.1. За безпідставні та бездоказові звинувачення сторони1 у негативних факторах, - сторона2 зобов'язується нести відповідальність та відшкодувати заподіяну шкоду діловій репутації стороні1.

 4.3. Сторона2 має право:

4.3.1. Вимагати від сторони2 належного та повного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі сплату внеску.

4.3.4. Вимагати від сторони2 відшкодування матеріальної та моральної шкоди у разі завдання шкоди стороні1, майну спортклубу, або третім особам.

4.3.5. Не допускати сторону2 на територію спортклубу та припинити надання послуг, якщо зовнішні ознаки останнього, викликають підозри у його перебуванні під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських та одурманюючих засобів (речовин) здатних впливати на його поведінку та свідомість.

4.3.6. Не допускати сторону2 на територію спортклубу та припинити надання послуг, якщо сторона2 своїми діями порушує правила поведінки у спортклубі, загрожує життю та здоров'ю, честі та гідності інших відвідувачів та стороні1.

4.3.7. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну картку) за наявності підстав вважати, що надання послуг може завдати шкоди стороні2 або викликати інші несприятливі для нього самої чи треті особи наслідки, вважатиметься неможливістю виконання цього Договору з вини Сторони2 і не потягне будь-якої відповідальності Сторони1.

4.3.8. Змінити умови цього Договору, а також суми внесків в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни у куточку споживача спортклубу та/або на сайті: www.fanclub.kr.ua

4.3.9. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання чи приміщення для проведення профілактичної чи ремонтної роботи з ним.

4.3.10. Без погодження з боку2 встановлювати та скасовувати акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

4.3.11. З метою безпечного та ефективного надання послуг, вимагати від сторони2 надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що стосуються надання послуг за цим Договором.

4.3.12. Сторона1 не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю сторони2 під час користування Послугами, визначеними цим Договором.

4.3.13. Сторона 1 не несе юридичної, цивільної, адміністративної, кримінальної, фінансової та іншої відповідальності кола якої визначено чинним законодавством та не відшкодовує заподіяної шкоди стороні2 за негативні фактори (зникнення речей, цінностей, травми, погіршення стану здоров'я та інші дії перелік яких не вичерпний) випадки якщо сторона2 належним чином не довела і не надала прямих доказів того, що такі фактори настали з вини сторони1, а також у випадку здійснення таких факторів третіми особами.

4.3.14.1. За безпідставні та бездоказові звинувачення сторони1 у негативних факторах, - сторона2 зобов'язується нести відповідальність та відшкодувати заподіяну шкоду діловій репутації стороні1.

 4.4. Сторона1 зобов'язана:

4.4.1. Надавати стороні2 Послуги відповідно до умов цього Договору.

4.4.2. Після здійснення сплати внеску стороною2, видати йому обрану категорію та видом Клубну картку, що підтверджує права на отримання послуг за цим Договором.

4.4.3. Доводити до відома сторони2 про всі акції, заходи, технічні роботи та інші зміни умов Договору, зміни режиму роботи спортклубу тощо. шляхом розміщення їх у куточку споживача спортклубу або на сайті: workshop.org.ua.

4.4.4. У разі порушення правил поведінки у спортклубі, умовами цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

  1. Внесок

5.1. Сума внесків визначається стороною 1 відповідно до цього Договору та окремих Положень ФСТ «ФанКлуб», які є невід'ємною частиною цього договору.

5.2. Суми внесків проведені стороною2 на користь сторони1 поверненню не підлягають.

  1. Правила відвідин спортклубу.

6.1. Спортивний клуб не є медичною або іншою установою, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігають, але не контролю стану здоров'я сторони2.

6.2. Сторона2 несе персональну відповідальність за своє життя, здоров'я під час користування Послугами, визначеними цим Договором.

6.3. Сторона1 надає послуги, виходячи з того, що сторона2 до початку відвідування спортклубу пройшла медичне обстеження і не має протипоказань до заняття фізичною культурою та спортом.

6.4. Сторона2 відвідує спортклуб відповідно до графіка функціонування спортклубу, встановленого Виконавцем та/або/або обраною стороною2 категорії.

6.5. Сторона2 зобов'язана припинити користування послугою не пізніше за встановлений час закриття спортклубу або згідно з графіком відвідування за обраною категорією.

6.6. Користування стороною2 послуги понад встановлений п. 6.5. цього Договору час більше 30 (тридцяти) хвилин вважається додатковим використанням Послуг і оплачується окремо у сумі разового внеску, визначеної стороною1.

6.7. Відвідування спортклубу можливе лише за наявності Клубної картки або оплати разового внеску певної сторони1.

6.8. Оформлення Клубної картки та порядок її використання встановлені розділом 3 цього Договору.

6.9. У разі відсутності сторони2 Клубної картки сторона1 може допустити сторону2 до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особу (паспорт, посвідчення водія тощо).

6.10. Перебування сторони2 на території спортклубу (крім залу рецепції) у верхньому одязі та вуличному взутті забороняється. Сторона2 зобов'язана переодягтися у відведеному для цього місці у відповідний одяг та взуття, призначені для відвідування спортклубу.

6.11. У разі невиконання або порушення вимог п. 6.10 цього Договору сторона1 має право відмовити стороні2 у наданні послуг.

6.12. Для зберігання особистих речей та одягу сторони2 у спортклубі відведені спеціальні місця - шафи в роздягальнях. Слід уважно стежити за своїми особистими речами та одягом та не залишати їх без нагляду. За втрачені та/або залишені без нагляду речі сторона1 відповідальності не несе.

6.13. Перебування сторони2 у приміщеннях без відповідного дозволу сторони1 категорично забороняється.

6.14. При використанні Послугами сторона2 повинна дбайливо ставитися до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спортклубу, та використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу чи іншим шляхом псувати майно.

6.15. При використанні Послуг та перебування на території спортклубу категорично забороняється:

- пересувати тренажери з місця на місце; - самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей; - перебувати з оголеним торсом;

- відвідувати спортклуб за наявності інфекційних, гострих респіраторних та шкірних захворювань; - проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні,

- пожежонебезпечні, токсичні та сильно запашні речовини; - вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги; - куріння тютюнових виробів, у тому числі електронних; - приймати жувальну гумку;

- приносити з комерційною метою, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею, крім напоїв та їжі, визначених прайс-листом спортивного клубу;

- несанкціоноване поширення та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

- перебувати на території спортклубу з будь-якими тваринами;

- проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спортклубу;

- надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;

- Поводитися агресивно, вживати нецензурну лайку, здійснювати інші дії, що суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

- проводити несанкціоновану торговельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

6.16. Під час перебування на території спортклубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.

6.17. Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання та спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

6.18. У разі поганого самопочуття або травмування необхідно негайно припинити користування Послугами та повідомити на рецепцію спортклубу.

6.19 У разі несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію спортклубу.

6.20. Правила поведінки визначені розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Сторона1 має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі та/або вносити зміни до чинних, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

  1. Термін дії договору, зміни та доповнення.

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту зарахування стороною на розрахунковий рахунок фізкультурно-спортивного товариства «ФанКлубу» за реєстраційним кодом юридичної особи № 43188724 готівкового або безготівкового внеску та отримання номерної індивідуальної або колективної картки (карток) ФСТ «ФанКлуб» відповідно до внеску.

7.2. Строк дії Договору припиняється у порядку та на умовах, обумовлених пунктами: п.1.2 п.1.2.1 п.1.2.2 п.1.2.3 п.1.3 цього договору.

7.3. До Договіру можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації у куточку споживача спортклубу та/або на сайті www.fanclub.kr.ua

  1. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов'язання за цим Договором.

8.3. Сторона1 не несе відповідальності у разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працюють на спортклуби, власників будівлі, в якій розташований спортклуб, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких виконавець не зміг виконати своїх зобов'язань за цим Договором.

8.4. Сторона2 несе самостійну та особисту відповідальність за своє життя та здоров'я під час використання Послуг та виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. Сторона1 не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Клієнта у разі неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором.

8.6. Сторона1 не несе відповідальності за стан здоров'я сторони2 у разі споживання послуг, визначених цим Договором.

8.7. Сторона1 не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю чи майну стороні2 діями третіх осіб або діями самої сторони2.

8.8. У разі заподіяння матеріальних збитків, псування чи втрати майна з вини сторони2, останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість завданих збитків на підставі рахунку наданого стороною1.

8.9. При необережному поводженні з майном, яке використовується під час користування Послугами, порушено правила поведінки у спортклубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдало незручностей у роботі спортклубу, у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, сторона1 має право накласти на сторону2 фінансову санкцію у розмірі та на умови цього Договору та Положень.

8.10. Сторона2 має дбати про збереження своїх особистих речей. Сторона1 не несе відповідальності за збереження особистих речей Сторони2.

8.11. Усі спірні відносини, суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів, протягом якого починається з моменту надання однієї зі сторін письмової претензії. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку, встановленому законодавством України.

  1. Форс-мажор.

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни та військових дій, страйків (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масових заворушень , актів органів державної влади або управління, і т.д., за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії зазначених обставин та їх наслідків.

9.2. Сторона яка не може виконати своїх зобов'язань з огляду на обставини визначені п. 8.1. цього Договору має у строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися ними виправдання невиконаних своїх зобов'язань.

9.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили мають бути довідки, видані відповідними державними органами України.

  1. Інші умови.

10.1. На території спортклубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені умовами цього Договору.

10.2. Додаткові послуги на території спортклубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі – Виконавці).

10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг та не несе відповідальності за взаєморозрахунки між сторонами та Співвиконавцем та не несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства , і навіть застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту виходячи з принципів сумлінності, розумності і справедливості.

10.5. Заповненням відповідної заяви-приєднання та/або оплатою послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений у повному обсязі зі своїми правами та обов'язками, Правилами відвідування спортклубу, передбаченими цим Договором, а також з правами та обов'язками, визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

10.6. Прийнявши умови Договору Сторона2 заявляє, що перебуває у здоровому глузді та ясної пам'яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без жодного примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові та фактичні наслідки та усвідомлює , що факт укладання цього Договору означає, що: а) сторона2 свідомо погоджується на всі умови Договору; б) стан здоров'я сторони2 дозволяє йому споживати Послуги сторони1 відповідно до цього Договору; в) сторона2 добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми або інші пошкодження його здоров'я, отримані в результаті використання спортивного обладнання та/або при здійсненні будь-яких фізичних вправ (навантажень); г) сторона2 не має медичних протипоказань для занять спортом і свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, що можуть статися з ним на території Клубу; д) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» укладанням цього Договору сторона2 дає згоду стороні1 на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними, пов'язані зі збором, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про Клієнта; е) сторона2 несе повну відповідальність за правильність зазначених персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти сторону1 про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

10.7. Сторони підтверджують, що цей Договір укладено за повного розуміння Сторонами його умов та термінології з дотриманням усіх загальних вимог, які необхідні для дійсності правочину згідно зі ст. 203 Цивільного кодексу України.

10.8. З метою забезпечення безпеки на території спортклубу сторона2 дає свою безумовну згоду на проведення відео (фото) зйомки приміщень спорт клубу в його присутності (крім приміщення солярію, масажного, душового, туалету та роздягальня).

10.9. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації у куточку споживача спортклубу та/або на сайті: www.fanclub.kr.ua

 

 Керівник:                                                                                                              Г.А.Хачатрян

Вверх